Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie Akcjonariuszy ZPC SKAWA SA
do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

/MSiG nr 182 poz. 47399 z dnia 17 września 2020 r./
 

Zarząd ZPC „SKAWA” SA z siedzibą  w Wadowicach (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019,  poz. 1798)  wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa 1 marca 2021 r.
Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Wadowicach, pod adresem ul. dra J. Putka 1, 34-100 Wadowice, w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 14:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.