Informacja dla Akcjonariuszy dotycząca przymusowego wykupu akcji

SZANOWNI PAŃSTWO,

w związku z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przymusowego wykupu akcji ZPC „SKAWA” S.A. oraz dokonaną wyceną akcji przez Biegłego rewidenta (informacje zamieszczone na stronie internetowej Spółki w zakładce Firma-dla Akcjonariuszy-Ogłoszenia w oparciu o KSH), Spółka ZPC „SKAWA” S.A. przystępuje do wypłaty należności z tytułu przymusowego wykupu akcji na rzecz Osób uprawnionych, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy ZPC „SKAWA” S.A., którym jest Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18.

Termin wypłaty należności rozpocznie się od 26 listopada 2021 r.

Biuro Maklerskie prześle do Państwa listem poleconym zawiadomienie o zamiarze dokonania wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy i sposobie wypłaty środków z tytułu przymusowego wykupu.
Jednocześnie informujemy, że z tytułu transakcji przymusowego wykupu, za rok 2021 zostanie wystawiony przez Spółkę ZPC „SKAWA” S.A. i przesłany do Państwa formularz podatkowy Pit-8C, co może spowodować konieczność zapłaty podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

z poważaniem
Zarząd Spółki