Informacja o cenie 1 akcji Spółki ZPC SKAWA SA

Informacja o cenie 1 akcji Spółki ZPC SKAWA SA podlegającej przymusowemu wykupowi ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 208/2021 (6353) poz. 66739 z dnia 26.10.2021 r.

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Skawa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach, ul. dr. Józefa Putka 1, 34-100 Wadowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000148701 („Spółka”),

działając na podstawie art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Skawa” S.A. z dnia 10 lipca 2021 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji, ogłoszonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 141/2021 (6286) poz. 47421,

niniejszym ogłasza, iż wybrany biegły Monika Wołczyńska, Biegły Rewident nr 10786, Kancelaria Magnet Finanse Sp. z o.o., ul. Zawiła 56, 30-390 Kraków,

ustalił cenę jednej akcji Spółki, podlegającej przymusowemu wykupowi na kwotę 158,06 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych 06/100).