Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki ZPC „SKAWA” SA ze spółką „SKAWA-BIS” Sp. z o.o.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” SA w Wadowicach, KRS 0000148701, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 28.01.2003 r.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY
O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZPC „SKAWA” SA ZE SPÓŁKĄ „SKAWA-BIS” Sp. z o.o.
(MSiG nr 127 poz. 35499 z 04 lipca 2022 r.)

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach przy ul. dr Józefa Putka 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148701 (dalej: Spółka Przejmująca lub ZPC „SKAWA” SA) po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się ze Spółką „SKAWA-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach przy ul. dr Józefa Putka1 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029600 (dalej: Spółka Przejmowana lub „SKAWA -BIS” Sp. z o.o.) na warunkach określonych w Planie połączenia uzgodnionym w dniu 30.11.2021 r i udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZPC „SKAWA” SA pod adresem https://www.skawa.com.pl, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego (połączenie przez przejęcie), stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek handlowych. W wyniku połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej z dniem wpisania połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek handlowych tj.:
1. Plan połączenia Spółek.
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ZPC „SKAWA” SA za lata obrotowe 2019-2021
    wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta.
3. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „SKAWA-BIS” Sp. z o.o. za lata obrotowe 2019-2021
    wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta.
4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC „SKAWA” SA w sprawie połączenia
   ze spółką „SKAWA-BIS” Sp. z o.o.
5. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „SKAWA-BIS” Sp. z o.o. w sprawie połączenia ze spółką ZPC „SKAWA” SA.
6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2021 r.
7. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki ZPC „SKAWA” SA na dzień 31.10.2021 r.
8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki „SKAWA-BIS” Sp. z o.o. na dzień 31.10.2021 r.
9. Sprawozdanie Zarządu ZPC „SKAWA” SA uzasadniające połączenie ze Spółką „SKAWA-BIS” Sp. z o.o.
10. Sprawozdanie Zarządu „SKAWA-BIS” Sp. z o.o. uzasadniające połączenie ze Spółką ZPC „SKAWA” SA.
11. Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia.

zgodnie z art. 505 § 3 1 KSH będą bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZPC „SKAWA” SA pod adresem https://www.skawa.com.pl w terminie od 1.07.2022 r. do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia Spółek.

Do pobrania:

1. Plan połączenia Spółek.
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ZPC „SKAWA” SA
     za lata obrotowe 2019-2021 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta
.
3. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „SKAWA-BIS” Sp. z o.o.
     za lata obrotowe 2019-2021 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta
.
4. Projekt uchwały NWZA Spółki Przejmującej w sprawie połączenia.
5. Projekt uchwały NZW Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia.
6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2021 r.
7. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31.10.2021 r.
8. Bilans ZPC SKAWA SA na dzień 31.10.2021 r.
9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2021 r.
10. Bilans SKAWA-BIS Sp. z o.o. na dzień 31.10.2021 r.
11. Sprawozdanie Zarządu ZPC SKAWA SA uzasadniające połączenie spółek.
12. Sprawozdanie Zarządu SKAWA-BIS Sp. z o.o. uzasadniające połączenie spółek.
13. Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia.