Plan połączenia Spółek ZPC SKAWA SA i SKAWA-BIS Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA S.A. z siedzibą w Wadowicach przy ulicy dr. Józefa Putka 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000148701, posiadającej NIP: 5511750265, Regon: 070791487 o kapitale zakładowym w wysokości 34.100.000,00 zł, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki, zgodnie z art.500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2020 r poz.1526 z póź. zm.), że w dniu 30 listopada 2021 r. Zarządy obu łączących się Spółek tj.:  

  1. 1. Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA S.A. – jako spółki przejmującej
  2. 2. oraz „SKAWA-BIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach przy ul. dr. Józefa Putka 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000029600, posiadającej NIP: 5511001463 Regon: 070466913 o kapitale zakładowym w wysokości 16.814.150,00 zł - jako spółki przejmowanej

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan połączenia ww. Spółek, który niniejszym podlega publikacji.

Do pobrania:

1. Plan połączenia
2. Projekt uchwały NWZA Spółki Przejmującej w sprawie połączenia
3. Projekt uchwały NZW Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2021 r.
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31.10.2021 r.
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2021 r.