Dla Akcjonariusza ZPC "SKAWA" SA

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH dla Akcjonariusza ZPC „SKAWA” SA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZPC „SKAWA” SA z siedzibą w Wadowicach adres: 34-100 Wadowice, ul. dra Józefa Putka 1

2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail  iod@skawa.com.pl  lub telefonicznie:  33 823 30 71 wew. 109

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:• wykonania obowiązków wynikających z przepisów art. 341, 348 i 406 ksh /art. 6 ust. 1 lit. c RODO/, tj.:

  • • prowadzenie Księgi Akcyjnej,
  • • wypłata dywidendy,
  • • uczestnictwo Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu.
  • • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit f), tj. jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być każdy akcjonariusz, który ma prawo przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania mu odpisu z księgi,  podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy i  serwisu lub hostingu systemów lub narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych oraz organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres w którym uprawnienia z akcji będą wykonywane, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego przewidzianego prawem.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania oraz:

  • ? prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych - z zastrzeżeniem przepisów ustaw i rozporządzeń ograniczających te prawa;
  • ? prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, gdy przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody;
  • ? prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o przetwarzaniu danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem podjęcia realizacji celów, dla których są zbierane.

9. ZPC „SKAWA” SA nie podejmuje żadnych decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.