Ogłoszenia i informacje dla Akcjonariuszy ZPC SKAWA SA

 • W 1997 roku przedsiębiorstwo państwowe ZPC SKAWA zostało przekształcone w spółkę akcyjną.
   
 • Zgodnie ze Statutem jedna akcja Spółki ZPC „SKAWA” SA daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a jej wartość nominalna wynosi 100 zł.
   
 • Obecnie Akcjonariuszem większościowym ZPC SKAWA SA jest SKAWA – Bis Sp. z o.o.
   
 • Akcjonariusze mniejszościowi to pracownicy i uczniowie na umowie o praktyczną naukę zawodu oraz emeryci
  i renciści, którzy przepracowali co najmniej 10 lat w przekształcanym przedsiębiorstwie, którzy w 1997 roku nabyli nieodpłatnie akcje Spółki oraz osoby, które w kolejnych latach nabyły te akcje w drodze spadku lub umowy kupna-sprzedaży.

   
 • Spółka prowadzi Księgę Akcyjną zawierającą nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, liczbę akcji, numery akcji.
  W związku z ochroną danych osobowych (RODO), przekazujemy informację w jakim celu i w jaki sposób ZPC SKAWA SA przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w tym zakresie.
   
 • W przypadku konieczności zmiany danych osobowych w Księdze Akcyjnej (zmiana nazwiska, adresu), jak również
  w przypadku nabycia prawa do akcji Spółki w wyniku postępowania spadkowego, należy skontaktować się
  z sekretariatem Zarządu Spółki - Wadowice, ul. dra Putka 1, tel. +48 33 823-30-71.

Przykład odcinka zbiorowego akcji imiennych zwykłych ZPC SKAWA SA

OGŁOSZENIA w oparciu o KSH