Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „SKAWA” SA

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” SA w Wadowicach,
KRS 0000148701, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 28.01.2003 r.

Zarząd Spółki ZPC „SKAWA” SA w Wadowicach, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „SKAWA” SA
na dzień 24 lipca 2020 roku o godz.14.00

do siedziby Spółki w Wadowicach przy ul. Dr. Putka 1.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd:
    a) sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku,
    b) sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
    c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
     w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 7. Przedstawienie planu działalności Spółki na rok 2020, w tym planu inwestycyjnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu działalności Spółki na 2020 rok, uwzględniającego program inwestycyjny.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek: ZPC „SKAWA” SA ze „Skawą-Bis” Spółka z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 23 i § 24 Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

Dotychczasowa treść § 23
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady, w sposób określony jej regulaminem.

Projektowana treść § 23
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu lub w formie głosowania obiegowego. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady, w sposób określony jej regulaminem. W posiedzeniu Rady można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

Dotychczasowa treść  § 24 pkt 8
8. wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem Spółki lub zaciągnięcia zobowiązań /w tym pożyczek i kredytów/ oraz udzielanie poręczeń o wartości dla każdej z tych czynności od 20 % do 30 % kapitału zakładowego.

Projektowana treść  § 24 pkt 8
8. wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem Spółki lub zaciągnięcia zobowiązań /w tym pożyczek i kredytów/ oraz udzielanie poręczeń o wartości dla każdej z tych czynności powyżej 250 tys. euro (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro), z wyjątkiem zobowiązań handlowych.

Zarząd Spółki informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Natomiast akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Wadowicach przy ul. Dr. Putka 1 przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. W zaświadczeniu należy wymienić liczbę akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki pokój 204 na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad w godz. 13.00-14.00.