Aktualności


ZPC SKAWA S.A. otrzymała dofinansowane ze środków „Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” w ramach programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej.

Projekt nosi nazwę:
„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRAC NA WYSOKOŚCI PRACOWNIKÓW GRUPY BUDOWLANEJ ORAZ ODCIĄŻENIE UKŁADU MIĘŚNIOWO – SZKIELETOWEGO PRACOWNIKÓW NA STANOWISKU OPERATOR URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI WYROBÓW CUKIERNICZYCH – PRODUKCJA PRÓSZU”.

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 90.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).
Planowana całkowita wartość projektu wynosi 141.573,00 PLN (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote, 00/100).

Celem głównym projektu jest:

Poprawa warunków BHP na stanowiskach:

   • Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych – produkcja prószu w Zakładzie nr 2,
   • Pracownik Grupy Budowlanej.

   poprzez

   – zakup wózka platformowego nożycowego elektrycznego Typ: TZD 203B bezpośrednio wpłynie na poprawę warunków pracy na stanowiskach produkcji prószu w Zakładzie nr 2, poprzez ograniczenie obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego.

   – zakup podnośnika nożycowego Typ: JLG R2632 wpłynie na poprawę bezpieczeństwa prac na wysokości w grupie pracowników grupy budowlanej.

    Umowa została podpisana w styczniu 2024 r.


    Zadanie prewencyjne poprawiające BHP oraz bezpieczeństwo pożarowe – Z myślą o bezpieczeństwie.

    W ZPC SKAWA S.A. dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracowników oraz o bezpieczeństwo pożarowe.

    W październiku br. zakończono zadanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego poprzez zainstalowanie czujki pożarowej w pomieszczeniu ładowania wózków widłowych i akumulatorów, montaż kamer w magazynie surowców i opakowań oraz podłączenia ich do firmowego systemu alarmowego oraz systemu monitoringu.
    Zakupiono wannę ociekową zabezpieczającą przed rozlaniem się substancji palnych oraz sprzęt ochrony dla pracowników w celu zapewnienia im bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na wysokościach.

    Zadanie zostało sfinansowane ze środków prewencyjnych PZU w październiku 2023 r.