Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 czerwca 2023 r.

Poniższa treść została ogłoszona w MSiG 105/2023 (6756) poz. 27406

Zarząd Spółki ZPC „SKAWA” SA z siedzibą w Wadowicach, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000148701, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „SKAWA” SA na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w Wadowicach przy ul. dr. J. Putka 1, budynek dawnego biurowca ZPC SKAWA SA – sala konferencyjna, II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd:
  a. sprawozdania z działalności Spółki za 2022 rok,
  b. sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
  c. wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2022.
 7. Przedstawienie planu działalności Spółki na rok 2023, w tym planu inwestycyjnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu działalności Spółki na 2023 rok, uwzględniającego program inwestycyjny.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie majątku Spółki w związku z kredytem.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nagród dla Członków Rady Nadzorczej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni z akcji, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Wadowicach ul. Młyńska 66, Budynek Zakładu nr 4, pokój 2/12a, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu zwołania walnego zgromadzenia, bezpośrednio w Sali obrad, w godz. od 9:20 do 9:55.