Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy ZPC SKAWA S.A.
do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji /MSiG nr 193 poz. 51334 z dnia 2 października 2020 r./

Zarząd ZPC „SKAWA” S.A. z siedzibą w Wadowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa 1 marca 2021 r.
Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Wadowicach, pod adresem ul. dra J. Putka 1, 34-100 Wadowice, w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 14:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.