Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 10 lipca 2021 r.

Poniższa treść została opublikowana w MSiG nr 111/2021 poz. 37456 z 11 czerwca 2021 roku.

Zarząd Spółki ZPC „SKAWA” SA w Wadowicach, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „SKAWA” S.A. na dzień 10 lipca 2021 roku o godz. 10 00

w siedzibie Spółki w Wadowicach przy ul. dr. J.Putka 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd:
 1. sprawozdania z działalności Spółki w 2020 roku,
 2. sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
 3. wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 2. Przedstawienie planu działalności Spółki na rok 2021, w tym planu inwestycyjnego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 5. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
 6. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu działalności Spółki na 2021 rok, uwzględniającego program inwestycyjny.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 3 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 2, § 6, § 14, § 25 pkt 1 Statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do wyceny akcji będących przedmiotem wykupu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. dr.J.Putka 1.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

Dotychczasowa treść § 2:

Siedziba Spółki mieści się w Wadowicach, przy ul. Dr. J. Putka nr 1.

Projektowana treść § 2:

Siedziba Spółki mieści się w Wadowicach.

Dotychczasowa treść § 6:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. PKD 10.72.Z – produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek;
 2. PKD 10.82.Z – produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych;
 3. PKD 10.86.Z – produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 4. PKD 10.89.Z – produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej niesklasyfikowana;
 5. PKD 46.33.Z – sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
 6. PKD 46.34.B – sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
 7. PKD 46.36.Z – sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich;
 8. PKD 46.37.Z – sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;
 9. PKD 46.31.Z – sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;
 10. PKD 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
 11. PKD 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 12. PKD 47.24.Z – sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Projektowana treść § 6:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. PKD 10.72.Z – produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek;
 2. PKD 10.82.Z – produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych;
 3. PKD 10.86.Z – produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 4. PKD 10.89.Z – produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej niesklasyfikowana;
 5. PKD 46.33.Z – sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
 6. PKD 46.34.B – sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
 7. PKD 46.36.Z – sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich;
 8. PKD 46.37.Z – sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;
 9. PKD 46.31.Z – sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;
 10. PKD 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
 11. PKD 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 12. PKD 47.24.Z – sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 13. PKD 47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
 14. PKD 68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

Dotychczasowa treść § 14

Akcjonariusze mają prawo do udziału w czystym zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

Projektowana treść § 14:

 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w czystym zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
 3. Dywidendę wypłaca Spółka, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Dotychczasowa treść § 25 pkt 1:

1. Zarząd Spółki składa się z 2 – 5 osób, w tym, Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów.

Projektowana treść § 25 pkt 1:

1. Zarząd Spółki składa się z 2 – 5 osób, w tym Prezesa Zarządu.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni z akcji, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia

w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Wadowicach pod adresem ul. Młyńska 66, Budynek Zakładu nr 4, pokój 2/11, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu zwołania walnego zgromadzenia, bezpośrednio w Sali obrad, w godz. 900 do 1000.