Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Zakładach Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” S.A. (dalej: ZPC „SKAWA” S.A., Spółka)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ZPC „SKAWA” S.A. jest:

ZPC „SKAWA” S.A. z siedzibą w Wadowicach 
34-100 Wadowice, ul. Młyńska 66
tel. +48 33 8233071  e-mail: skawa@skawa.com.pl
KRS 0000148701 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

 1. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych:

e-mail: IOD@skawa.com.pl     tel. +48 33 8233071  wew. 109

 1. ZPC „SKAWA” S.A. przetwarza dane osób fizycznych w celu:
 • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b);
 • wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1 lit c);
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit f); takich jak:  przeprowadzanie akcji marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji, zapewnienie bezpieczeństwa firmie i jej pracownikom;
 • odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną;
 • przesyłania informacji handlowych, pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia przez osobę zgody na przetwarzanie jej danych w tym właśnie celu.
 1. ZPC „SKAWA” S.A. przetwarza dane osób fizycznych w zakresie, w jakim są one konieczne:
 • do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • do realizacji umowy i związanych z realizacją umowy obowiązków prawnych;
 • do realizacji obowiązków prawnych nie wynikających z umowy;
 • do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki;
 • do kontaktu z potencjalnymi kontrahentami i klientami.
 1. ZPC „SKAWA” S.A. nie przekazuje danych osobowych innym odbiorcom.
 2. ZPC „SKAWA” S.A. nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Okresy przechowywania danych osobowych w ZPC SKAWA S.A.
 • Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić ZPC „SKAWA” S.A.  i jakie mogą być podnoszone wobec ZPC „SKAWA” S.A.
 • Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ZPC „SKAWA” S.A., dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZPC „SKAWA” S.A.
 • Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić ZPC „SKAWA” S.A. i jakie mogą być podnoszone wobec ZPC „SKAWA” S.A.
 • Jeżeli istnieją przepisy prawa określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe, wówczas ZPC „SKAWA” S.A. do przechowywania danych będzie stosować przepisy prawa.
 1. Prawa osób, których dane przetwarza ZPC „SKAWA” S.A.:
 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych – z zastrzeżeniem przepisów ustaw i rozporządzeń ograniczających te prawa;
 • prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (gdy przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody);
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o przetwarzaniu danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem podjęcia realizacji celów, dla których są zbierane.
 2. ZPC „SKAWA” S.A. nie podejmuje żadnych decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.