Polityka prywatności

Polityka prywatności w Zakładach Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” Spółka Akcyjna KRS 0000148701 adres: 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 66

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością jaką prowadzi ZPC „SKAWA” SA. Zapewniamy Państwa, że w działaniach kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Wewnętrzną POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH oraz dokumenty z nią związane opracowaliśmy na podstawie:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych … (RODO);
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Dokładamy starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w Spółce podejmując niezbędne środki techniczne i organizacyjne.
Dane osobowe przetwarzają osoby upoważnione przez Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych.
Dbamy o to aby osoby nieupoważnione nie uzyskały możliwości wglądu, modyfikowania lub zniszczenia danych.
Systemy informatyczne są odpowiednio zabezpieczone i chronione, tak by dane osobowe były zabezpieczone przed uszkodzeniem, nieuprawnionym modyfikowaniem czy utratą.

Zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Staramy się o rzetelność i przejrzystość przetwarzania. Ciągle pracujemy nad optymalizacją przetwarzanych danych. Staramy się gromadzić tylko dane osobowe niezbędne do prawidłowego prowadzenia wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki.

Obowiązek informacyjny

Szanujemy prawa osób, których dane przetwarzamy.
W załączeniu przedstawiamy ogólną „Informację o przetwarzaniu danych osobowych w ZPC „SKAWA” SA”.
Osoby których dane przetwarzamy mogą realizować swoje prawa, przesyłając wniosek pocztą elektroniczną na adres iod@skawa.com.pl lub na adres siedziby Spółki (ZPC „SKAWA” SA, 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 66).

Incydenty naruszeń ochrony danych

W przypadku naruszeń ochrony danych, które mogą pociągać za sobą ryzyko dla prywatności osób których dotyczą, zarówno osoba której dane dotyczą jak i odpowiednie organy zostaną o tym incydencie poinformowane zgodnie z wymogami RODO.
Jesteśmy świadomi, że w takich przypadkach naszym obowiązkiem jest jak najszybciej zidentyfikować i wyeliminować przyczynę naruszenia ochrony danych oraz tak bardzo jak to możliwe ograniczyć negatywne konsekwencje każdego incydentu.

Aktualizacja polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej www.skawa.com.pl.