Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ZPC SKAWA S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZPC „SKAWA” S.A. z siedzibą w Wadowicach adres: 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 66
 2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu
  e-mail iod@skawa.com.pl lub telefonicznie: 33 823 30 71 wew. 109
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • przeprowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki,
 • umożliwienia akcjonariuszowi wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki,
 • wypłaty przez Spółkę zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariusza z przysługujących akcjonariuszowi praw z akcji,
 • współpracy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy w realizacji związanych z tym rejestrem obowiązków,
 • realizacji innych wymogów prawa spoczywających na Administratorze,

podstawa prawna art. 6 ust.1 lit c RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

 • jednoznacznej identyfikacji akcjonariusza, umożliwienie kontaktu z akcjonariuszem, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami

podstawa prawna art. 6 ust.1 lit f RODO- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie również Bank PEKAO SA – Biuro Maklerskie PEKAO /KRS 0000014843/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej nr 18, z którym Spółka podpisała umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być także:

 • inni akcjonariusze w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
  w walnym zgromadzeniu i prawem do otrzymania odpisu tej listy,
 • podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy i serwisu lub hostingu systemów lub narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 1. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym uprawnienia z akcji będą wykonywane, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego przewidzianego prawem.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania oraz:
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych – z zastrzeżeniem przepisów ustaw i rozporządzeń ograniczających te prawa;
 • prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, gdy przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o przetwarzaniu danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem podjęcia realizacji celów, dla których są zbierane.
 2. ZPC „SKAWA” S.A. nie podejmuje żadnych decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.