Klauzula informacyjna dla kontrahenta lub przedstawiciela kontrahenta ZPC SKAWA S.A.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Zakładach Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” S.A. (dalej: ZPC „SKAWA” SA, Spółka)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZPC „SKAWA” SA z siedzibą w Wadowicach adres: 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 66
 2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail  iod@skawa.com.pl  lub telefonicznie:  33 823 30 71 wew. 109
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką lub do podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wywiązania się z obowiązków prawnych Spółki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa;
 • realizacji uzasadnionych interesów Spółki  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są:
 • umożliwienie nam kontaktu z Kontrahentami oraz obsługi danej umowy;
 • przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej;
 • ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
 • weryfikacja Kontrahentów w publicznych rejestrach.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy;
 • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
 • podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy i  serwisu lub hostingu systemów lub narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,
 • organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa
 1. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Okresy przechowywania danych osobowych w ZPC SKAWA SA
 • Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie wykonywanie umowy, wówczas dane będą przetwarzane tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Spółka  i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.
 • Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Spółki, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki.
 • Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.
 • Jeżeli istnieją przepisy prawa określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe, wówczas ZPC „SKAWA” SA do przechowywania danych będzie stosować przepisy prawa.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania oraz:
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych – z zastrzeżeniem przepisów ustaw i rozporządzeń ograniczających te prawa;
 • prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, gdy przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o przetwarzaniu danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem podjęcia realizacji celów, dla których są zbierane.
 2. ZPC „SKAWA” SA nie podejmuje żadnych decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu