Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w ZPC SKAWA S.A.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Zakładach Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” S.A. (dalej: ZPC „SKAWA” SA, Spółka)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy,
że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZPC „SKAWA” SA z siedzibą w Wadowicach adres: 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 66
 2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail  iod@skawa.com.pl  lub telefonicznie:  33 823 30 71 wew. 149.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej  rekrutacji, na podstawie  art. 6 ust 1 lit. a/ RODO oraz art. 221 i 221a Kodeksu pracy lub w celu kolejnych rekrutacji jeżeli w CV zostanie wyrażona osobna Pani/Pana zgoda do kolejnych rekrutacji.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy i  serwisu lub hostingu systemów lub narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Pani / Pana CV będzie przechowywane przez okres 6 m-cy, jeżeli wyrażona zostanie w CV zgoda na przetwarzanie do następnych rekrutacji, a następnie zostanie zniszczone. W przypadku złożenia CV do konkretnej rekrutacji po zakończeniu rekrutacji dokument zostanie zniszczony;
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania oraz:
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych – z zastrzeżeniem przepisów ustaw i rozporządzeń ograniczających te prawa;
 • prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, gdy przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o przetwarzaniu danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. ZPC „SKAWA” SA nie podejmuje żadnych decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.